Инструменти

Критерии за избор

 

Райфайзенбанк прилага установени и ясни критерии при избор на проекти, които да бъдат включени в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“:

  • Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: Здравеопазване, Социална сфера, Култура и образование, Опазване на околната среда.
  • Проектът да е с висока обществена значимост и устойчивост.
  • Проектът да цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства.
  • Проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.
  • Проектът трябва да отговаря на Принципите за подкрепа на проекти, спонсорства и дарения, постъпили в Райфайзенбанк (България) ЕАД и дъщерните й дружества, както и на изискванията, заложени във вътрешните групови процедури.

За всяка новоорганизирана кампания през съответната година Райфайзенбанк поставя допълнителни акценти за избор на проекти, съобразно най-актуалните проблеми в обществото. 

Допълнителни акценти

За избор на проект през 2019 година:

  • Здравеопазване - навременна профилактика и лечение на редките болести при деца и възрастни; иновации в медицината
  • Социална сфера - подкрепа за деца с психически заболявания и тежки физически увреждания; подкрепа за самотни възрастни хора
  • Култура и Образование - съхраняване и популяризиране на българското културно наследство - фолклорни традиции, обичаи, занаяти; иновации в образованието
  • Екология - превенция, опазване и съхранение на българските гори; опазване на местообитанията

Проект за включване в 13-та дарителска кампания „Избери, за да помогнеш“ 2021, ще може да изпратите в срок от 1 юли до 1 август 2021 г., на sponsorstvo.pr@raiffeisen.bg, като попълните следната следния формуляр:  Формуляр за кандидатстване 2019 130,0 KB

Медийни партньори

Партньори