Инструменти

Критерии за избор

 

Райфайзенбанк прилага установени и ясни критерии при избор на проекти, които да бъдат включени в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“:

  • Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: Здравеопазване, Социална сфера, Култура и образование, Опазване на околната среда.
  • Проектът да е с висока обществена значимост и устойчивост.
  • Проектът да цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства.
  • Проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.
  • Проектът трябва да отговаря на Принципите за подкрепа на проекти, спонсорства и дарения, постъпили в Райфайзенбанк (България) ЕАД и дъщерните й дружества, както и на изискванията, заложени във вътрешните групови процедури.

За всяка новоорганизирана кампания през съответната година Райфайзенбанк поставя допълнителни акценти за избор на проекти, съобразно най-актуалните проблеми в обществото. 

Допълнителни акценти

За избор на проект през 2018 година:

  • Здравеопазване - майчино и детско здраве; превенция на хроничните незаразни болести.
  • Социална сфера - подкрепа за деца и възрастни от високорискови социални групи.
  • Култура и образование - реставрация и консервация на паметници на културата; опазване на българските традиции; интегриране на уязвимите групи и равен достъп до образование.
  • Екология - опазване и поддържане на екосистемите.

Проект за включване в дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ 2019 ще може да изпратите в срок от 1 юли до 1 август 2019 г. на sponsorstvo.pr@raiffeisen.bg, като попълните следната следния формуляр:  Формуляр за кандидатстване 2018 87,5 KB

Медийни партньори

Партньори