Социални проекти


Кампания 2010:
Закупуване на аудиометър за измерване на слуха при сляпо-глухи

Национална асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ)В България през 80-те и 90-те години на XX век нараства броят на слепите с увреден слух. Според извършено проучване през 1996 г. от 15 000 слепи между 1500 и 2000 (10-12%) от тях са и с увреден слух. Според данни на НАСГБ сляпо-глухите към края на 2009 г. са 645-ма.

Сляпо-глухият човек среща затруднения при комуникация с другите хора, при ориентиране и придвижване, при достъпа си до информация и до заобикалящата среда. Без специално обучение, рехабилитация и подготовка е невъзможна реализацията на индивидуалните способности на тези хора.

В България повечето сляпо-глухи са с придобита сляпо-глухота, като най-голям дял са слепите и слабо виждащите със слухова загуба, настъпила в по-късна възраст. Част от сляпо-глухите хора са с множество увреждания – имат допълнителни психически и физически увреждания, сърдечни и други заболявания, или са в напреднала възраст и се нуждаят от специални грижи, като преобладават сляпо-глухите от третата възраст.

В кампанията ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ през 2009 г. Асоциацията успя да набере 1 743 лв. от необходимите 5129 лв. за закупуването на аудиометър – апарат за изследване на слуха на хора с голяма слухова загуба и със зрителни увреждания. Без този апарат е невъзможно да се проведат точни изследвания, на базата на които се изписва подходящ слухов апарат и се провежда обучение по слухово-речева рехабилитация.


ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!