Еко проекти


Кампания 2009:
Спасителен център за диви животни

Зелени БалканиСпасителният център е единствената “болница” в България, специализирана в оказване на спешна ветеринарно медицинска помощ на пострадали диви животни. Създаден през 1994 година, Центърът функционира като част от дейността на неправителствената природозащитна организация “Зелени Балкани”.

Неговата основна цел е да подпомага популациите на редки видове от дивата природа, чрез оказване на медицински грижи на пострадали индивиди извън естествената им среда. Спасителния център е официално признат и като CITES център по смисъла на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

Всяка година в Центъра постъпват над 600 нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 30-40 % от тях се възстановяват успешно и се връщат в дивата природа. Редица от пациентите на Центъра са от видове с висок природозащитен статус, чието опазване е приоритетно в Европейски и Световен мащаб (орли, лешояди, соколи, чапли, пеликани, щъркели и др.). По този начин Спасителният център има реален принос за опазването на редки видове в дивата природа.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!