Социални проекти


Кампания 2009:
Център за възстановяване на жени, юноши и деца, преживели насилие

Фондация “Асоциация Анимус”Центърът за възстановяване на жени, юноши и деца, преживели насилие на Фондация “Асоциация Анимус” е своеобразна алтернатива на съществуващото в нашата страна институционално отношение към жертвите на насилие. Той предоставя сигурно пространство, в което клиентите се чувстват приети и разбрани; създава програми от грижи, които са насочени към преодоляване на психичните и социални последици от преживяно насилие и са съобразени с индивидуалните нужди на всеки, обърнал се за помощ. В центъра жените и юношите, обърнали се за помощ могат да получат 24-часова спешна психологическа помощ, подкрепа и информация, психологическо и социално консултиране, психотерапевтична помощ за преодоляване на травматичните симптоми, дългосрочна психодинимична психотерапия, помощ и подкрепа за жени от провинцията чрез кореспонденция, подслон в кризисна ситуация от преживяно насилие, социална подкрепа, хуманитарна помощ, консултации за овластяване и професионална реализация.

За много от пострадалите денонощния Горещ телефон на Центъра е единствената възможност да получат разбиране и емоционална подкрепа, като в същото време запазват своята анонимност. Центърът разполага и с Денонощно Кризисно звено, което има за цел да предоставя непосредствена и спешна психологична помощ на жени, които са в състояние на силен емоционален стрес от преживяно насилие.

В рамките на Програмата за социална подкрепа на Фондацията е и възможността за предоставяне на хуманитарна помощ, която е предназначена да помогне на клиентите на Фондацията да покрият спешните си нужди от храна, лекарства, дрехи, както и от такси за медицински и юридически услуги.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!


Към 1.2.2010г. за този проект са събрани 2 155 лв. Кампанията по набиране на средства продължава.
МОЛЯ, ПРИ ПРЕВОД НА СРЕДСТВА ДА ИЗПИСВАТЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ОСНОВАНИЕТО ЗА ПЛАЩАНЕ, ПОСОЧЕНО В БАНКОВИТЕ ДАННИ.