Социални проекти


Кампания 2009:
Шанс да останеш в своето семейство

SOS Детски селища, БългарияВ България има 7 845 деца, които живеят в институции поради невъзможността на родителите им да се грижат за тях. Значително по-голям е броят на децата в риск да загубят подкрепата на своите родители и да последват трагичната съдба на така наречените „деца от домовете”.

„Шанс да останеш в своето семейство” е проект на сдружение SOS Детски селища България, основаващ се на безспорното твърдение, че най-добрата и здравословна среда за отглеждането и възпитанието на всяко едно дете е неговото родно семейство. Проектът се реализира чрез Центрове за семейно консултиране и подкрепа в София, Велико Търново, Радомир и Габрово и обхваща над 500 деца в риск от изоставяне. Сдружението работи с млади самотни майки, самотни родители с едно или повече деца, многодетни семейства с повече от три деца, трайно безработни родители, родители, които страдат от хронични заболявания, семейства, които нямат постоянно място за живеене, семейства, които не могат да посрещнат образователните нужди на своите деца.


SOS Детски селища България предлага следните услуги за подпомагане и подкрепа: директни услуги за посрещане на основни нужди на децата от храна, дрехи и медикаменти и др., подкрепа за посрещане на образователните нужди на децата; психо-социална подкрепа на деца и родители чрез индивидуални и групови консултации; достъп до държавна социална подкрепа; намиране на работа; достъп до медицински услуги; планиране на семейния бюджет; подобряване на родителските умения; психо-социална подкрепа за млади самотни майки, включително и по време на бременността;

SOS Детски селища България подкрепя материално семейства и лица, когато са в ситуация на остра криза и временно не са в състояние да си подсигурят храна, дрехи, училищни материали и пособия, лекарства. Периодът на подпомагане е преценен така, че семействата да не изпадат в позиция на зависимост, а да се стремят да преодолеят проблемите си. Помощта към всяко нуждаещо се семейство е индивидуална, съобразена с конкретните нужди. Закупуването на храни, медикаменти и други се извършва от член на семейството в присъствие на социален работник от организацията. Води се стриктна документация, която подлежи на проверка по време на независимите одити, извършвани всяка година от международни одиторски фирми, което е гаранция за целево изразходване на всички дарения, постъпили от частните и корпоративни дарители на SOS Детски селища България.

Набраните средства в рамките на кампанията „Избери, за да помогнеш” ще бъдат изразходвани единствено за закупуването на храни и медикаменти според конкретните нужди на всяко едно семейство, включено в програмите на SOS Киндердорф по подкрепа на семейството и превенция на изоставянето на деца в риск.

ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!

ПРОЕКТЪТ ВЕЧЕ НЕ Е АКТИВЕН!