Култура и образование


Кампания 2017:
Помогни ни да се учим

Фондация Конкордия БългарияВ резултат на идентифицираните нужди, които среща в работата си с маргинализирани общности и лица в риск, фондация "Конкордия България" разработва и реализира социални програми, насочени към работа с деца, юноши и пълнолетни лица, както и техните семейства и близки. Своята работа в България фондацията стартира през 2008 г. рамките на Социален и младежки център „Св. Константин“, предоставящ социални услуги в подкрепа на деца и младежи от рискови групи. Основната цел на фондация „Конкордия България“ е осъществяване на закрила и защита на деца и младежи в риск, чрез извеждането им от ситуация на безнадзорност и уличен начин на живот, предоставяне на сигурна и защитена среда, достъп  до социални, здравни и образователни услуги, стимулиране на личностното, физическо и духовно  развитие и подкрепа при усвояване на социални умения както и професионална реализация. Като крайна цел усилията са насочени към предотвратяване на социалната изолация и постигане на социално включване, превенция на противообществени прояви, осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот и пълна интеграция на децата и младежите в обществото.

С реализацията на този проект ще бъдат подпомогнати над 80 деца и ще бъде предоставена допълнителна възможност за повишаване на качеството на образование на децата, с участието им в обучения и мероприятия, където могат да общуват с други деца и младежи, които не са само от общността на малцинствените и маргинализирани групи. Очакваният резултат е социално включени деца и младежи с вяра в собствените сили и възможности, желание за труд, полагане на усилия и развитие; деца с мечти и разработен капацитет да работят за тяхното постигане.

Избери, за да помогнеш!