Култура и образование


Кампания 2017:
Опознай традициите, за да обикнеш народа си

Национален Етнографски МузейИнститутът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН е водеща национална институция в областта на етнологията и фолклористиката, чиято цел е да поддържа съзнанието на обществото за културна идентичност и традиции, и за ролята им в съвременния свят. Учените и специалистите се занимават с изучаване и анализ на многоаспектната културна история и съвременност на България, с изследване на културните явления и процеси в балкански, европейски и световен контекст. Чрез дейностите на Националния център за нематериално културно наследство и Националния етнографски музей системно се издирва, събира, съхранява и представя културното наследство.

„Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“ е проект за ремонт и оборудване на постоянно действащ модерен Образователен център, където малки и големи посетители ще могат да се докоснат до традиционни български занаяти и обредни практики, до майсторлъка на предците, а учениците ще го посещават като част от обучението им, за подпомагане на образователния процес по история, география, човек и природа... Освен с класове от началните и средните училища, Образователният център ще работи и с възрастни – за хоби интереси, за усвояване на стари занаяти.

Музеят е разработил специални образователни програми за Центъра, като през първите четири години акцентът ще бъде върху програми за деца от предучилищна възраст и ученици от първи до седми клас на училищата. Те целят да повишат нивото на разбиране от децата на явления от живота на хората в миналото и настоящето, да ги стимулират да търсят информация от множество източници и да я анализират, а  не просто да превеждат посланията на музейните експозиции за детска публика. 

Децата ще могат да изследват, търсят и събират информация за националното културно наследство, да  я презентират пред публика, да подреждат резултатите от работата си в изложби. Те ще имат възможости да търсят информацията от различни музейни артефакти, на базата на която да правят анализи и да се запознаят с културно-историческото наследство на България.

Избери, за да помогнеш!