Социални проекти


Кампания 2017:
Изграждане на спортна площадка за деца и хора с увреждания

Дневен Център за Деца с Увреждания - ДимитровградИзграждането на спортна площадка в двора на Дневният център за деца с увреждания в Димитровград ще осигури на децата, за които е невъзможно свободното придвижване нови възможности за игри и социализация. Спорта на открито ще помогне на децата от Центъра да повишат своята физическа култура и дееспособност, което от своя страна ще способства за тяхното по-добро здраве.

Дневен център за деца с увреждания гр.Димитровград обгрижва повече от 30 деца през деня, като им предоставя транспорт, храна, задоволяват се ежедневните и здравните им потребности. С децата работи екип от специалисти, който предоставя психологична и логопедична помощ, медицинска и социална рехабилитация, провежда се корекционно-възпитателна работа, арт-терапия, организират се различни по вид занимания. Това, което не достига на децата е осигуряване на реална, активна социализация. Част от нашите потребители нямат физическата възможност за излизане извън територията на сградата за посещения на мероприятия, спортни и детски площадки, срещи с връстници и възрастни и др.

Чрез организиране на събития, спортни празници и състезания спортната площадка ще стане привлекателно място за игри и забавления. Така децата с увреждания ще могат да прекарват време навън, осмислено с контакти и с други деца и възрастни от местната общност, които също ще ползват площадката.

Възможностите за спортни занимания ще популяризират физическото възпитание и спорт и сред други хора с увреждания, като съдействат за утвърждаването на спортните занимания като важен фактор за тяхното здравословно физическо и интелектуално развитие.

Реализирането на този проект ще има двустранен ефект. За децата и хората с увреждания създаването на подобно съоръжение ще съдейства за социалната и спортна рехабилитация, интеграция и личностна реализация. За обществото – ще спомогне за изграждането и утвърждаването на отношение, социална компетентност и нов тип култура на гражданско общество към проблемите на хората с увреждания.

Благодарим Ви, че помагате на децата!

Избери, за да помогнеш!