Социални проекти


Кампания 2016:
Общувам и играя без агресия

SOS Детски селища - БългарияПроектът на SOS Детски селища България Общувам и играя без агресияадресира сериозен проблем - социалното включване на деца в неравностойно положение, които срещат затруднения в общуването и/или прилагат агресивни модели на поведение.

Днес децата все по-често общуват помежду си по неприемлив и агресивен начин. „Невинната“ на пръв поглед вербална агресия има сериозно присъствие в детското общуване в семейството и извън него. Все повече са случаите, пораждащи тревожни въпроси за произхода, същността и начините за преодоляване на този плашещ феномен. Този проблем може да се реши само с изграждане на нагласи против агресивното общуване в училище и в семейството. Отговорните възрастни около детето трябва да могат да стопират на първо място агресията, като предложат нейна алтернатива.

През 2015 г. SOS Детски селища България реализира проект за семейства в неравностойно положение, който изведе на преден план един тревожен факт - родителите не умеят да се справят с ранните форми на детското агресивно общуване, с „невинните“ на пръв поглед детски закачки и обиди, с „нормалните“ дребни сбивания и неприемливо поведение в училище. Реалната социална работа с над 600 деца за 2015 г. показа, че последиците от детската агресия в комуникацията  са трудно преодолими, ако се пропусне точният момент на намеса – възрастта на влизане в училище. Агресивното поведение става причина детето да бъде изключено от приятелския му кръг. Чести са случаите, когато заради подобни прояви в клас училището предприема административни мерки – преместване в друго училище, без да се работи по отстраняване на причините за проблема, без работа с детето, чрез която то да усвои модели на позитивно общуване, без агресия.

В този смисъл проектът „Общувам и играя без агресия“ цели решаване на значим проблем и ще даде познание за детските проблеми, чувствителност към техните преживявания, както и ще създаде модел за социално включване на деца с агресивно поведение. Проектът включва три направления на работа в четири общини - София, Перник, Велико Търново, Габрово: индивидуална психологическа и психо-социална работа със 100 деца с проблемно поведение, реализирана от специалисти на SOS Детски селища България; групови тренинги  с деца в училищна възраст 7-13 години. Пряката работа с децата ще е насочена към подобряване на уменията за общуване и към развиване на умения за решаване на конфликти по адекватен начин. Ще бъде съобразена с нуждите на децата-участници и ще се използват интерактивни техники и неформално обучение. В рамките на 60 обучителни сесии ще бъдат обхванати всички 250 деца, включени в проекта. Ще бъдат организирани четири еднодневни приключенски лагера „Общувам и играя без агресия“ със съвместни състезателни игри,базирани на учене през преживяване, фокусиращи вниманието върху неагресивната комуникация като модел на поведение.

Избери, за да помогнеш!