Социални проекти


Кампания 2015:
Заведи ме на училище

SOS Детски селища Българияhttp://sosbg.org/

Отпадането на деца от образователната система е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправено нашето общество. Средногодишният брой на децата, които никога не са били записвани на училище и тези, които са напуснали училище, надхвърля 22 000. Сред най-честите причини за отпадане от училище е бедността.  Родителите не разполагат с пари за транспорт, помагала, облекло, храна. Децата им изостават в ученето и губят мотивация за училище. Децата със специални образователни потребности също са застрашени от отпадане от училище.

Преодоляването на този сериозен проблем изисква системна работа за мотивиране и подкрепа на децата за образование и социално развитие.

С реализирането на проект „Заведи ме на училище“ ще бъдат подкрепени социализацията и образованието на 100 деца в предучилищна и училищна възраст в градовете София, Перник, Велико Търново и  Габрово. Ще се работи предимно с деца, които посещават училище, но са в риск да отпаднат поради бедност на семействата, с дефицити в усвояването на учебния материал. В проекта ще бъдат обхванати и  деца в училищна възраст, които никога не са били записвани в училище, както деца със специални потребности.

Дейностите по проекта предвиждат индивидуални социално-педагогически консултации на деца с установен риск от отпадане от училище. Целта е да се мотивират децата да ходя на училище, изграждане на увереност и повишаване степента на самостоятелност. Предвижда се подкрепа за преодоляване на изоставането в учебния материал и формиране на позитивни нагласи към ученето. С децата ще работят педагог и доброволци при подготовка на домашните работи и развитие на интереса към ученето. Ще бъдат организирани Ателиета за деца „Четене“, чиято цел е децата да развият интерес към книгите. Ателиетата ще се провеждат с участието на доброволци.

Индивидуалната финансова и материална подкрепа ще бъде съобразена с потребностите на всяко едно дете –  предоставяне на средства за: транспорт; храна в училищен стол; екскурзия/зелено училище/детски лагер; допълнителни уроци; езиков/компютърен или курс по интереси (спорт, музикален, балет, др.), посещение на изложба, музей, театър, организирани от училище; екип за часовете по спорт; учебни помагала и материали. Финансовата подкрепа ще помогне децата да ходят на училище и да се чувстват част от училищната група.

Резултатите от реализирането на проекта са лесно проследими по отношение намаляване броя деца, които не посещават училище или никога не са били записвани в училище и повишаване мотивацията за посещение на училище - включване в  училищни и извънкласни дейности.

Избери, за да помогнеш повече деца да посещават училище!