Култура и образование


Кампания 2014:
"Апостола в детските очи"

Музей "Васил Левски", гр. КарловоПроектът на Музей "Васил Левски" – Карлово "Апостола в детските очи" има за цел формиране на първоначално познание за Васил Левски у малките посетители чрез възможностите на музейната институция, комбинирайки традиционни с нови методи на работа. Стимулиране на интереса на децата към личността на Васил Левски от ранна детска възраст и продължаващ в годините на начално и прогимназиално образование. Целта е музеят да се превърне в привлекателен център както за познание, така и за пълноценно осмисляне на част от свободното време. Деца, учители и родители - заедно да открият едно различно лице на музея.

Тези цели ще се постигнат чрез активна работа с малките посетители на място в музея – в Музейно-образователен детски център - посредством различни програми и най-подходящи занимания, съобразени с възрастта на децата. Създаване на първоначален образ на личността на Васил Левски у деца от 3 до 6 години, по-нататъшно развитие в следващите възрастови групи – І-ІV и V-VІІ клас, включително и чрез занимания, формиращи музейна култура у децата и учениците. Участие и на самите деца в познавателния процес чрез различни игрови и състезателни модули. Специално внимание се предвижда за деца със специфични потребности.

Проектът  "Апостола в детските очи" включва:

• Създаване на Музейно-образователен детски център - изработване на проект,  закупуване на необходимото обзавеждане и оборудване, на материали и консумативи за осъществяване на образователните програми и занимания за децата в центъра, включително и за създаване на Възрожденска детска работилница.

• Осъществяване на ваканционна  програма „Реликвите говорят” за деца и ученици от Карловска община.

• Издаване на Детска антология за Васил Левски, в която ще бъдат включени най-добрите литературни произведения за деца от различни автори и жанрове, подбрани от специалисти по детска литература и педагози.

Чрез проекта ще се подпомогне учебната дейност, отнасяща се до личността на Апостола на свободата като национален герой и утвърждаването на значимостта на делото му у подрастващите. Със създаването на Музейно-образователен детски център ще се подобри обстановката и работата на музейните специалисти с децата. С издаването на Детска антология за Васил Левски, ще се подпомогне в национален мащаб работата и на педагозите, и на родителите, като се има предвид сериозния дефицит на пазара на детска литература за Васил Левски.

Музеят разполага с богат фонд материали, има уникална среда и води активна дейност с децата и учениците – организира  творчески конкурси,  провежда викторини и състезания, дава възможност за изява на децата чрез техни художествени програми в празничните дни на музея. Партньор на музея в осъществяването на проекта е Фондация "Васил Левски".

Вярваме, че когато всички обединим усилията си в името на децата и родолюбието, ще успеем! Избери, за да помогнеш!