Култура и образование


Кампания 2014:
Откриване на Библиотеки на играчките за деца в риск и деца с увреждания в Дневен Център "Къщичката" в Нови пазар, област Шумен

Фондация за децата в риск по светаМисията на Фондация за децата в риск по света /Worldwide Orphans Foundation (WWO)  е да промени живота на децата в риск и децата, отглеждани без родители, като им помогне да се превърнат в здрави, независими и продуктивни членове на своята общност и на света. Понастоящем  WWO изпълнява проекти в 5 страни – България, Виетнам, Етиопия, Сърбия и Хаити. През 2013 подпомогнатите са 75 000 деца и възрастни. В България WWO работи от 2004г. по различни социални проекти, а през  2009г. бе регистрирана неправителствена организация в обществена полза „Фондация за децата в риск по света”, лицензирана за социална работа с деца. WWO работи по социални програми, насочени към ранното детско развитие като изгражда капацитет в специалисти и хора, грижещи се за развитието на децата.

„Библиотека на играчките” и „Музика в действие” са два проекта, които предоставят игрова среда и подкрепа за развитието на децата в областта на когнитивното, говорното развитие и моториката, както и социално-емоционалното развитие. До момента има изградени 19 Библиотеки на играчките в България и 9 проекта „Музика в действие”. Партньори по проектите на Фондацията са „Карин дом”- Варна, Основно училище „Хр. Ботев”- Търговище, Помощно училище „П.Р.Славейков”- Плевен, Асоциация „Анимус”- София, Клуб на НПО- Търговище, ДДЛРГ „Детелина”- Плевен, ДДЛРГ „Надежда”- Русе, ДМСГД – Враца, Плевен, Дебелец, Търговище, Русе, Шумен, Пазарджик, Варна, Бургас, Семейно-консултативните центрове-  Шумен, Нови пазар и Велики Преслав. През 2012г.  в съзвучие с процесите на деиституционализция в България,  WWO започна да подкрепя трансформацията на проектите към работа в общността. В отговор на Плана за деинституционализация много от създадените модели са адаптирани за услуги, базирани в общността, фокусирани върху предоставянето на социални услуги и превенция на изоставянето, както подкрепа за децата със специални потребности.

По данни от мониторинг на проектите през 2013г. 1700 деца са ползватели на „Библиотека на играчките”, а 400 на проекта ''Музика в действие''.Над 400 специалисти в партньорските организации са обучени в специални подходи за работа с деца, игрова работа, изграждане на привързаност. Центровете в общността споделят, че изоставянето на деца е почти преустановено в резултат на работата с бременни и майки с малки деца, посещаващи социални услуги, една, от които е ''Библиотека на играчките''.

Основните бенефициенти по проектите в България са деца от 0 до 7 годишна възраст, родителите в общността, деца със специални потребности, отглеждани в институции, полагащите грижи, родителите, жени от общността, които са обучени да посрещат потребностите на децата в риск от по-добро развитие, както и специалистите в тези организации, работещи с децата.

Проект „Библиотека на играчките” е ресурс, базиран на доказателства и обучителна програма, който подкрепя изграждането на взаимоотношение чрез игра между родителя и детето. Играта е основно средство за учене при децата. Те получават достъп до качествени образователни играчки, за да развият умения, важни за тяхното познавателно и физическо развитие, както и за овладяване на социални умения за споделяне и отговорност. Чрез играта се подкрепя и тяхното емоционално развитие. През 2013 г., оценка на потребностите установи, че „Библиотека на играчките”  би създала мост между съществуващите услуги и  разширила участието на родителите в предучилищната подготовка на децата им. Децата ще се превърнат в активни участници в своята среда, ангажирани безопасно в естественото им желание за игра.

На базата на опита от изграждането на 19 Библиотеки на играчките бихме искали да разширим достъпа на деца в риск в България до възможностите на „Библиотека на играчките”. Настоящият проект набира средства за закупуване на играчки, обучение на екипа и откриване на „Библиотека на играчките”  и „Музика в действие” в Дневен център „Къщичката” в гр. Нови пазар, област Шумен.

С набраните средства ще стартира и  проект „Музика в действие” за децата в центъра, програма, базирана на въздействието на музикалното и танцово изкуство върху деца с увреждания. Програмата на WWO „Музика в действие” предоставя възможности за ангажиране на децата и полагащите грижи в музикалния и танцов свят по вълнуващ начин. Програмата на WWO „Музика в действие” предоставя шест CD-та, референтни карти, детски парашут и различни музикални инструменти за провеждане на групови музикални сесии няколко пъти в седмицата с деца, водени от педагог. Фондацията осигурява обучение на специалистите и полагащите грижи за правилното прилагане на програмата с цел максимална полза за детското развитие.

Дневен център „Къчищката” в Нови пазар за деца с увреждания и техните семейства и близки в рамките на проекта ще има достъп до образователни и музикални играчки и участниците ще бъдат обучени в основните принципи на игра и игрово взаимодействие. ДЦДУ „Къщичката” отваря врати преди година и половина за деца от 0 до 7  години. Повече от 30 деца са прекрачили вратите на центъра за специализирана помощ, а още много очакват да бъдат подкрепени. Проектът ще укрепи връзката родител – дете, родителите ще повишат капацитета си да отговарят на нуждите на своите деца. Родителите ще получат обучение как да подкрепят обучителните нужди на децата си.  Специалист – Библиотекар ще получава месечни супервизии и въвеждащо обучение как да работи с родителите. Обучителите по проекта са водещи психолози и специалисти от САЩ и България. Системата за мониторинг и оценка включва въпросници и резултати под формата на профили.

Закупуването на отделни бройки образователни играчки е трудна задача за Дневните центрове поради естеството на работа с деца със специфични нужди, високата цена на материалите за работа и липсата на средства. В ДЦДУ „Къщичката”- Нови пазар работят специален педагог, рехабилитатор, психолог и логопед, прилагайки терапевтична дейност за децата. Най-малкият потребител е на 6 месеца, а най-голямото дете е на 9 години. Сесиите се осъществяват в полудневна грижа, работа в ателиета, разходки, рехабилитация и други. Развитието и напредъкът се дължат на дарители. С тази цел миналогодишна кампания „Аз подкрепям Къщичката в моя град” постига успех и центъра има вертикализатор. Успехът при децата преминава през играта, приказката и музиката по естествен начин. Затова настоящият проект има огромна важност при реализацията си, защото ще зарадва много деца и техните семейства най-вече от специализирана подкрепа. Името на ДЦДУ „Къщичката” е свързано с идеята всеки малък потребител да се усеща като у дома, в атмосфера близка до тази в къщи.

Избери, за да помогнеш!