Социални проекти


Кампания 2014:
"Помогни ми да играя в позитивна среда"

СНЦ "Довери ми се – Самоков"Организацията "Довери ми се – Самоков" е  учредена през 2003 г. от 19 учредители, сред които родители на деца с увреждания, необхванати в образователни институции.

Целевата група на организацията е деца с физически, умствени, комбинирани психически и сензорни проблеми като Аутизъм, синдром на Даун, Церебрална парализа и др.

През изминалите десет години децата, които бяха преки потребители на резултатите от проект ”Да играем заедно” пораснаха. Но съоръженията продължават да се ползват  от по-малки деца, потребители на услугите на организацията и до днес.

В настоящият момент дворът на сградата, в която се помещава центърът се облагородява и естетизира по проект "Сензорна градина" чрез Национална кампания за чиста околна среда. За съжаление по проекта не се покриват разходи за оформяне на кът с детски съоръжения – люлки, пързалка и катерушка, които да са безопасни и да имат ударопоглъщаща настилка. Именно такава настилка трябва да бъде положена на нашата адаптирана площадка, която е с  размери 15 м на 7.70 м. или 115.50 кв.м. Необходимата сума е в размер на  5544.00 лв.

Децата, които посещават центъра в Самоков, са с различна степен на двигателни, говорни и ментални увреждания. От създаването му през 2003 г. до днес услугите са ползвали различен брой деца, в зависимост от това до каква степен са постигнати промени във възможностите им за включване в образователните институции – детски градини и училища. За голяма част от тях подкрепата на екипа е изиграла стимулираща и компенсираща дефицитите им роля, като по този начин те са получили възможност за интеграция с връстниците им. За друга част центърът се оказа единственото място (извън семейството), в което да се развиват според собствения си темп, възможност и желание. Те се нуждаят от постепенно надграждане на личността, чрез обучение в самостоятелност, независимо вземане на решение и практическо реализиране. Излизайки от затвореното пространство на домовете си, тези деца попадат в нашия свят и го възприемат като съвсем неподходящ за живота си. Те са с лоша координация на движенията, не са уверени в себе си и не знаят какво да правят с предметите, които са около тях. Нашето намерение е да създадем условия за игра и експериментиране, на малки деца с множество увреждания, близки до тези на връстниците им.  Смятаме, че покритието от саморазливна каучукова настилка за адаптираната детска площадка в двора на центъра е важна част от създаването на позитивна среда за развитието им. Тази настилка ще съдейства за намаляване умората на мускулите им, както и намаляване риска от травми при падане, освен това е лесна за поддръжка и дезинфекциране.

Избери, за да помогнеш!