Социални проекти


Кампания 2014:
"За да ме разбираш, когато говоря" – помощ за деца в неравностойно положение с проблеми в речта и общуването

SOS Детски селища БългарияСдружение SOS Детски селища България осъществява своята дейност в България от 1991 г. и е член на международната организация за социално развитие SOS Children`s villages International. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Чрез програмите си предоставя доказали своята ефективност професионални услуги за деца в риск да загубят грижата на своите родители и за деца, които вече са я загубили.

Сдружение SOS Детски селища България  е първата неправителствена организация в България, заела се с предоставянето на семеен тип грижа и подкрепа на семейството, като алтернатива на утвърдената до тогава институционална форма на грижа за деца. Сдружението развива различни социални услуги –  приемна грижа в общностите на SOS детските селища; семеен тип грижа в общностите на SOS младежките домове; превения на изоставянето на деца и психо-социално консултиране на техните семейства в управляваните 4 центрове за обществена подкрепа; насочване и подкрепа на младите хора след напускане на грижата. Сдружение SOS Детски селища развива активно дейности по застъпничество за правата на децата с цел промяна на законодателната рамка и увеличаване информираността на обществото по проблемите за правата на децата.

Дейността на Сдружението се финансира основно чрез дарения и успехът й е възможен само благодарение на активната подкрепа на индивидуални и корпоративни дарители

Източник: http://sosbg.org/

Всички деца трябва да имат пълноценен живот в условия, които осигуряват достойнството им и улесняват активното им участие в обществения живот.  Децата с проблеми в развитието на речта,  говора и общуването  са лишени от възможността да контактуват с връстниците си, да бъдат самостоятелни и равнопоставени. В резултат на това, голяма част от  социалните им умения остават недостатъчно развити. Дългосрочните последици са трайна социална изолация, неконкурентноспособност на пазара на труда, неумение за справяне с житейски ситуации.

Комуникативните умения се изграждат от най-ранна възраст, често гледаме на тях като даденост и не осъзнаваме  напълно тяхната сложност. Основен фактор се явява устойчивата семейна среда, а липсата й често води до затруднения у детето да изрази себе си при взаимодействие с околните. Уменията да боравим с езика и речта  са изключително важни.  Хората с добри комуникативни умения получават социална подкрепа от околните, което им дава основа за развиване на добро самочувствие и способност за по-леко преодоляване на трудностите в живота.

Към настоящия момент повече от 160 деца са обхванати в програмите за семейна грижа на SOS Детски селища България  - в SOS детските селища в Трявна и Дрен и SOS младежките домове в София и Велико Търново. Немалка част от тези деца имат сериозни проблеми, водещи до забавяне или изоставане в  развитието - езиково-говорни нарушения, емоционални и поведенчески проблеми. В голямата си част тези проблеми възникват в резултат на това, че основни техни потребности са били неглижирани, вследствие на тежка икономическа ситуация или други социално-битови проблеми в родното им семейство. Това ги определя като деца със специфични обучителни трудности и нарушения на общуването, и комуникацията - имат неустойчиво внимание, затварят се в себе си, проявяват понижена говорна активност, стигаща често до негативизъм. Всъщност те отричат това, с което не могат да се справят сами. Това е техният начин да покажат нуждата си от помощ.

Решението на SOS Детски селища България  за преодоляване на тези проблеми е екипно взаимодействие на двамата ключови специалисти – логопед (речева терапия) и психолог чрез групови и индивидуални занимания, с различна продължителност и периодичност, в зависимост от всеки конкретен случай. В рамките на проект „За да ме разбираш, когато говоря“ през 2015 ще бъде оказана специализирана помощ на около 100 деца с проблеми в развитието на речта, говора и комуникацията от семейно-ориентираната грижа в SOS детските селища и SOS младежките домове.

Чрез достъпа до професионална помощ децата в неравностойно положение имат възможност да преодолеят  дефицитите в развитието си и да получат равни шансове за едно по-добро бъдеще.

Избери, за да помогнеш!