Здравни проекти


Кампания 2014:
Закупуване на компресионен апарат за компресионна терапия при оток на горен крайник при рак на млечната жлеза

Национален онкологичен медицински център
НОМЦ предлага качествена медицинска помощ на населението  от цялата страна, съобразена с националната онкологична доктрина при спазване правилата за добра медицинска практика и при зачитане правата на пациента, чрез:

  - дейност на екип от високо специализирани специалисти; 

  - взаимодействие и сътрудничество с други лечебни заведения в страната, при което НОМЦ може да се разглежда като част от специализираната онкологична мрежа в България.

Мисията на НОМЦ-ЕООД включва развитие на всеобхватна онкологична помощ с акцент върху приоритетни  мероприятия – профилактика, ранна диагностика, лечение и поддържащи грижи при онкологично болни.

НОМЦ-ЕООД участва в националната програма за раков контрол, която е резултат от изпълнение  на НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ, а нейната  философия е,  че здравето като базов елемент на човешката самореализация и просперитет се превръща в основно човешко право и следва да бъде приоритет на всяко общество и държава, тъй като човешкият капитал е основен мотор на икономическия прогрес. http://www.nomc.bg


Национален онкологичен медицински център е единствено по рода си в страната лечебно извънболнично заведение, където се осъществява и провежда рехабилитация на пациентки с рак на млечната жлеза, преминали активно лечение. Годишно през специализираните кабинети по физикална и рехабилитационна медицина в центъра преминават средно 560 пациентки.

Ракът на млечната жлеза е на първо място по честота при жените и представлява 27,3% от всички злокачествени заболявания при тях. Лечението на заболяването е комплексно - оперативно, провеждане на химиотерапия, хормонално лечение. В зависимост от стадия на заболяването тези методи са комбинирани по различни начини.

Следоперативните усложнения при пациентките, оперирани от рак на млечната жлеза се състоят главно в ограничаване на движенията, намаляване на мускулната сила, едем /оток/ на съответния горен крайник. Тези усложнения се засилват и от провежданата предоперативна или следоперативна лъчетерапия.

Благодарение на рехабилитацията пациентките успяват максимално да възстановят функцията на ръката; намаляват се и се лекуват други усложнения. Рехабилитацията играе ключова роля за психическата стабилност при пациентките с това тежко заболяване , както и за изграждане на чувство за социална пълноценност. Националният онкологичен медицински центъра създава индивидуална програма за всеки пациент - съобразно възраст, общо състояние, стадий на заболяване, усложнения, професия и трудова насоченост.  Рехабилитационната програма включва: кинезитерапия; криотерапия; компресионна или лимфооточна терапия на съответния горен крайник.

За провеждането на компресионната /лимфооточна/ терапия Националният онкологичен център има необходимост да бъде закупен Професионален компресионен апарат най-висок клас D2 1200 – 12 камерен с 8 режима на компресия, с обхват на налягането в камерите от 0 +/- 200 mm Hg - плавно регулируемо.

Рехабилитационният период е с продължителност от две седмици, а годишно се провеждат минимум шест курса и то в амбулаторни условия без прекъсване на трудовите  и професионални задължения на пациента. Провеждането на онкологичната рехабилитация системно във времето доказва, че повишава работоспособността, качеството на живот, по-бърза интеграция в социалния живот на пациента и намаляване на публичните разходи.

Национален онкологичен медицински център, с подкрепата на Райфайзенбанк  и съпричастните граждани могат да допринесат за по-бързото преодоляване на дискомфорта на всички жени, преминали лечение на рак на млечната жлеза.

Избери, за да помогнеш за закупуване на Компресионен апарат за рехабилитация при следоперативен оток на жени, претърпели операция от рак на гърдата!