Култура и образование


Кампания 2013:
Стипендиантска програма "Готови за успех"

Фондация СИРАКФондация   "Сирак" е първата българска неправителствена организация, учредена след демократичните промени в страната в края на 1989 г. Фондацията осъществява дейност за подобряване условията на живот, възпитанието и образованието на децата, лишени от родителска грижа – биологични и социални сираци, в съответствие с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.

Източник: http://sirakfond.webnode.com/

Програмата „Готови за успех“ на Фондация «Сирак» подкрепя с месечни стипендии  образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове.

Стипендиите са годишни – в рамките на учебната година и са на стойност 2000 лв. (10 месеца по 200 лв.) за студентите и 1000 лв. (10 месеца по 100 лв.) за учениците.Сираците разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности. Принудени са да работят от най-ранна възраст и рядко продължават образованието си, като единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия при починали родители, като на сираците, израсли в домовете не се полага и пенсия.

Стипендиантската програма за сираци „Готови за успех" е уникална с това, че  средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения - от частни юридически и физически лица, както и с факта, че водещ критерий за получаване на стипендия е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат добри постижения и отличен успех.

Проблемът за образованието на българските деца е от изключително значение за развитието на нашето общество и българската икономика. Той е още по-значим, когато се касае за младежи и девойки лишени от родителска грижа, чийто единствен шанс за социална и обществена реализация е доброто образование. Средствата за техните стипендии, които набираме  са много повече от пари – те са знак за одобрение и подкрепа от обществото за направения от тях избор - да успеят и да завършат образованието си със собствени усилия. Важен фактор за осъществяването на стипендиантската програма е устойчивостта й – да не се прекъсва предоставянето на стипендии, за да могат сираците да завършат образованието си.

За 8 години от началото на програмата са осигурени и предоставени 530 студентски стипендии  и 250 ученически стипендии на обща стойност над 970  хил. лева.  Ежегодно, поради недостиг на средства, от класиране отпадат над 150 от децата и младежите без родители, които също отговарят на критериите за включване в стипендиантската програма.

Чрез стипендии ние и нашите дарители казваме на децата и младите хора без родители, че техните усилия в образованието са важни за нас и ние ги подкрепяме в тяхната амбиция да успеят.

Избери, за да помогнеш!