Социални проекти


Кампания 2013:
"Бъдеще и надежда" - защитени жилища за младежи, напускащи социални институции

Фондация "Звезда на надеждата"Фондация „Звезда на надеждата” е българска неправителствена организация, създадена през 1999 г. и вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Фондация „Звезда на надеждата” е благотворителна организация, чиято дейност е насочена към подобряване на благосъстоянието на различни групи в неравностойно положение в България. Притежава лиценз за предоставяне на социални услуги за деца № 0567/02.08.2013 г. към Държавната агенция за закрила на детето и е регистрирана в Агенцията за социално подпомагане.

Източник:

http://www.starofhopebg.com/bg/homepage.htm

Един от най-трудните моменти в живота на младите хора, изоставени от родителите си в ранно детство и израсли в социални домове, е напускането им на социалната институция, след навършване на пълнолетие и първите им стъпки по пътя към самостоятелен живот. С цел оказване на подкрепа в този етап от живота им и подпомагане на социалната им интеграция през 2006 г. Фондация “Звезда на надеждата” открива защитено жилище за пълнолетни момичета, а през 2010 г. – и за момчета.

Защитените жилища се помещават в 2 апартамента, наети от фондацията. Времето на престой на момчетата и момичетата е 12-24 месеца, в зависимост от индивидуалния напредък. Подкрепата за тях се състои в: обучение за придобиване и развиване на социално-битови умения – пазаруване, готвене, плащане на сметки, хигиенни навици и др.; обучение в комуникативни умения;  емоционална подкрепа; съдействие за намиране на работа и постигане на устойчивост на работното място; трудова дисциплина; бюджетиране; уроци и практически упражнения за повишаване степента на грамотност; уроци със специален педагог и с логопед /при лицата с интелектуални и говорни затруднения/; повишаване степента на образование – вечерна гимназия за младежите без средно образование и подкрепа за младежите-студенти; грижа за здравето – профилактика, диагностициране на хронични заболявания и лечение; летни лагери; насърчаване и популяризиране на творческите заложби, участия в концерти, изложби и благотворителни събития; взаимодействие с държавни институции.Екипът, който работи с младите хора се състои от управител, социални работници, специален педагог и логопед.

Дълъг и труден е процесът на социална адаптация на повечето от младежите, израсли извън семейна среда. Целта на Фондация “Звезда на надеждата” и на престоя на младежите в защитените жилища е да се научат на самостоятелен живот, но освен това  - да бъдат подкрепени в нравственото им израстване и в утвърждаването им като пълноценни личности. Хората от Фондацията оказват подкрепа на  момчетата и момичетата и в най-емоционалните им моменти – празнуване на рожден ден, завършване на образование, съкровени преживявания.

До настоящия момент през програмата в 2-те защитени жилища на Фондация “Звезда на надеждата” успешно са преминали 28 момичета и 12 момчета.

Фондация “Звезда на надеждата” продължава да поддържа връзка с младежите и след тяхното извеждане от защитените жилища, като при нужда екипът на организацията им предоставя консултиране, материална и морална подкрепа.

Избери, за да помогнеш!