Социални проекти


Кампания 2013:
Дневен център "Св. Мина" - за девойки и младежи с трайни физически и ментални увреждания

Асоциация "И нас ни има"Асоциация “И нас ни има” е регистрирана през 2004 г. като неправителствена, неполитическа, доброволна организация на родители и настойници на деца и младежи с трайни физически и ментални увреждания.

Обединява ни стремежа и волята да им създадем условия за живот в България, без откъсване от семейната среда, които да съответстват на изискванията на европейската общност, а именно: преодоляване социалната изолация и интеграция в обществото; образование и обучение по индивидуални програми, съобразени с възможностите им; изграждане на битови и трудови умения; музикална и арттерапия; рехабилитация; туризъм, спортни занимания и др.

Децата с увреждания са едни от най-чистите човешки създания – при тях няма чувства като злоба, завист, жестокост. Приемете ги и те ще Ви се отблагодарят от сърце с любов!"

Източник: http://specialchildren.all.bg/

През май 2007 г. асоциацията изгради дневен център за млади хора с увреждания в гр. София в предоставено под наем помещение от Столична община. Капацитетът на центъра е 15 души на възраст над  18г. Като модел този дневен център е изключително добър и успешен. За всеки млад човек с увреждане, се разработва индивидуална програма, съобразена с уврежданията и възможностите за непрекъснато развитие. Заниманията са както индивидуални, така и групови. Ежедневно се осъществява трудова, арттерапия, музикотерапия, образователни и спортно-рехабилитационни занимания. Трудовата терапия включва занимания по готварство, градинарство, създаване на битови умения и хигиенни навици. Арттерапията включва рисуване, апликиране, моделиране с глина и други. Освен ежедневните посещения в дневния център на младежите с увреждания, асоциацията организира ежегодно почивки, екскурзии, посещения на различни исторически и културни обекти в България. Организират се благотворителни базари на изделията, изработени с участието на младите хора с увреждания; организират се дни на доброволчеството с цел социална интеграция и популяризиране проблемите на младежите с увреждания.

За съжаление, на този етап, държавните институции не участвуват в издръжката на центъра, за което също водим борба. Всяка социална дейност няма възвращаемост на вложените в нея средства. Основната му издръжка е от проектно финасиране, фирмени спонсори, фондации, частни дарители и минимални такси от бенефициентите. Необходимата минимална сума за месечна издръжка на центъра   (текущи разходи, консумативи, храна, материали, транспорт) е в размер на 8 000 лв.

В България обществото има какво повече да направи, за да подобри разбирането си по отношение на хората в неравностойно положение. Българите са склонни да мислят, че точно на тях няма да им се случи - да имат например дете с увреждания.

Малката помощ от много хора е много по-добра, отколкото никаква! Във всеки човек, независимо от неговата индивидуалност има потенциал за развитие, който трябва да се разработва и усъвършенства. Децата  и младежите с увреждания са едни от най-чистите, но и най-изстрадали човешки създания – при тях са непознати чувства като злоба, завист, жестокост. Те  преди всичко се нуждаят от много обич, търпение и внимание.

Избери, за да помогнеш!