Социални проекти


Кампания 2013:
"На училище без страх"

SOS Детски селища БългарияСдружение SOS Детски селища България осъществява своята дейност в България от 1991 г. и е член на международната организация за социално развитие SOS Children`s villages International. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза. Чрез програмите си предоставя доказали своята ефективност професионални услуги за деца в риск да загубят грижата на своите родители и за деца, които вече са я загубили.

Сдружение SOS Детски селища България  е първата неправителствена организация в България, заела се с предоставянето на семеен тип грижа и подкрепа на семейството, като алтернатива на утвърдената до тогава институционална форма на грижа за деца. Сдружението развива различни социални услуги –  приемна грижа в общностите на SOS детските селища; семеен тип грижа в общностите на SOS младежките домове; превения на изоставянето на деца и психо-социално консултиране на техните семейства в управляваните 4 центрове за обществена подкрепа; насочване и подкрепа на младите хора след напускане на грижата. Сдружение SOS Детски селища развива активно дейности по застъпничество за правата на децата с цел промяна на законодателната рамка и увеличаване информираността на обществото по проблемите за правата на децата.

Дейността на Сдружението се финансира основно чрез дарения и успехът й е възможен само благодарение на активната подкрепа на индивидуални и корпоративни дарители

Източник: http://sosbg.org/

Забелязали ли сте суматохата рано сутрин пред някое училище – забързани деца и родители, препълнени раници, бърза целувка. Зад тази обичайна картина много често могат да се крият и дълбоки преживявания на децата, за които възрастните не подозират. Преживявания, свързани с насилие. Понякога детето е просто свидетел на случващото се около него, но понякога е пряк участник или казано директно - ЖЕРТВА.

Ако едно дете се събужда сутрин с тревога за предстоящото отиване в училище, ако страхът е първото,  което „слага“ в ученическата чанта,  ако отива на училище само за да докаже с юмруци, че е ценен и важен – това е сериозен знак, че насилието е спътник на детето ни, а това е проблем, към който не можем да бъдем безучастни. Не само защото може пряко да засяга децата ни, а и защото последиците от насилието в училище в дългосрочен план са много.  

Проектът „На училище без страх“ визира именно този изключително сериозен  проблем на днешното българско общество - насилието в ранна училищна възраст. Значимостта на темата се засилва и от обстоятелството, че заинтересованите страни – семейството и държавните образователни институции за деца /детски градини, училища и др./ имат разминаващи се очаквания по отношение на това чия е отговорността за решаването на проблема. А той може да се преодолее само при съвместна работа за изграждане на устойчиви нагласи против насилието още в ранните етапи от развитието на детската личност. Тогава се поставя основата на поведенчески модели и междуличностни отношения, които децата ще ползват, когато израснат. Жизненоважно е отговорните възрастни около детето - учители и родители,  да  разпознават дезадаптивното поведение на децата и причините за него, да знаят как да го пресекат и как да работят целенасочено с детето, за да се разгради придобит агресивен модел. Да знаят как да работят с група деца, за да градят те помежду си отношения без насилие. В този аспект ранната превенция на насилието сред деца означава обучение, говорене, себепознание, развитие, подкрепа за отхвърляне на старите, насилствени модели  и научаване на нови от страна на родители, учители и деца.

Цел на проекта „На училище без страх“ е разработването и пилотно прилагане на нов модел за превенция на насилието в ранна училищна възраст чрез  комплексна подкрепа на родители, учители и деца в основни училища в общините София, Габрово, В.Търново и Радомир, за да разпознават и преодоляват  насилието. Бенефициенти по проект „На училище без страх“  са 250 деца от тези общини.

В резултат от реализирането на проекта ще се повиши капацитетът на професионалистите, работещи с деца и семейства в риск за ранна превенция на насилието, както и капацитетът на родителите да разпознават симптоми в детското поведение, адресирани към насилие или ранна агресия и така да формират умения за отговорно родителство. Началните класове ще се превърнат в мястото, където децата се научават чрез интерактивни техники да  развиват неагресивни модели на поведение и общуване.

Избери, за да помогнеш!