Социални проекти


Кампания 2013:
Подпомагане на Центъра за обществена подкрепа в гр. Добрич

Фондация "Х. Степич"Фондация “Х. Степич – Благотворителност за ЦИЕ” е неправителствена организация, чиято цел е да стимулира и подкрепя деца, младежи и жени в Централна и Източна Европа в социален, здравен и културен аспект, както и в областта на професионалното обучение, по-нататъшна професионална квалификация и училищно обучение. Фондацията помага на деца, младежи и жени, които се намират в затруднено материално положение и/или се нуждаят от социални грижи, здравна помощ, обслужване и възстановяване заради тежко социално или здравословно положение. Фондацията подпомага училищното и университетското образование, повишаването на квалификацията на деца и младежи в Централна и Източна Европа, както и тяхното възпитание и грижи. Фондацията стимулира културния обмен между деца и младежи в Централна и Източна Европа.Източник: http://www.stepicceecharity.org/

Центърът за обществена подкрепа в гр. Добрич е създаден през 2000 г., като за десетгодишната си история над 300 деца са получили специализирани грижи в него. Целта на центъра е да предоставя комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, предпазване от насилие и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Даренията от кампанията “Избери, за да помогнеш” ще бъдат изразходвани за покриване на ежедневни нужди на Центъра като ток, вода, санитарни материали и др. Центърът традиционно се подпомага от дарителската кампанията ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ. 25 деца и младежи между 6 и 18 години едновременно могат да получават помощ в центъра от педагози, психолози, социални работници и лекар, като освен специализираните грижи им се осигурява и храна, дрехи, учебни материали, играчки и спортни принадлежности, лагери. Специалистите подкрепят децата, както и техните роднини и настойници, като им помагат в попълването на липсващи знания в учебния материал, формират навици за общуване, лична хигиена, хранене и ги обучават да рисуват, пеят и свирят.

Избери, за да помогнеш!