Еко проекти


Кампания 2012:
Рехабилитация на Хотнишката екопътека

БАСЕТ (Българска асоциация за селски и екологичен туризъм)БАСЕТ (Българска асоциация за селски и екологичен туризъм)

Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ) е неправителствена организация, предлагаща услуги, стоки и интелектуални продукти, свързани с насърчаването и пропагандирането на селския и екологичния туризъм в България или създаващи условия за развитието му.
БАСЕТ има за цел да развива селския и екологичния туризъм в неурбанизираните райони на България на основата на цялостното подобряване на състоянието им, като подпомага възраждането им; в смисъла на определението за екотуризъм, Асоциацията работи за съхраняването на културно-историческото наследство и благополучието на местните хора.
Асоциацията разработва програми с национален обхват за развитието на туризма на места, перспективни за селски и екологичен туризъм, насърчава екологосъобразната стопанска и екологозащитната дейност и екологичното образование и мобилизираме научен потенциал, който разработва идейни проекти за екологичен туризъм.

Източник: http://baret-bg.org/

Хотнишката екопътека е устроена преди десетина години в пролома на река Бохот, разположен на три километра югозападно от с. Хотница в региона на Велико Търново. Този участък на речната долина има каньоновиден и ждреловиден характер. Започва от карстовия извор Каябунар и завършва на север с известния Хотнишки водопад, висок 28,5 м.. Каньоновидната част на долината е обявена за природна забележителност преди около 40 години.
По проект от програма ФАР с помощта на Българска асоциация за селски и екотуризъм (БАСЕТ) са изградени специални съоръжения – дървени мостове, дървени стълби, дървени платформи на метални конзоли и др., за подобряване на пешеходния достъп до най-атрактивната, най-тясна част на долината, където водното течение има подчертано каскаден характер.
Целта на настоящата инициатива е да бъдат рехабилитирани някои елементи и сектори от пешеходното трасе, тъй като поради големия интерес и посещаемост част от съоръженията, в т.ч. и стъпалата в земно-скалната и скално-земна основа, са амортизирани.
Планира се пълното възстановяване на използваното до сега трасе от 750 м. и допълнително подобряване на пешеходния достъп до големия карстов извор Каябунар в южната част на каньоновидната долина.
Предвижда се пълно и съответстващо на атрактивните долинни карстови ландшафти информационнo обезпечаване: информационни табла за най-атрактивните места, както и за цялата екопътека, указателни табели, предупредителни означения и др. Те ще бъдат поставени на най-подходящите места с оглед максимално вписване в естествените ландшафти.
Основна цел на проекта е утвърждаване на мястото на Хотнишкия каньон като място за туризъм в региона на Велико Търново.
За почистване на Хотнишката пътека, за реновиране на туристическата инфраструктура – подмяна на дървени мостове, стълби и платформи, дървени парапети, заслон, обзорни площадки, места за почивка, както и за направа и поставяне на кошчета за отпадъци са необходими 9 300 лв.

Избери, за да помогнеш!