Социални проекти


Кампания 2012:
Дневен център за девойки и младежи с трайни физически и ментални увреждания

Асоциация "И нас ни има"Асоциация "И нас ни има"

Асоциация “И нас ни има” е регистрирана през май 2004 г. от родители на деца и младежи с различни увреждания. Те са обединени от стремежа и волята да създадат на децата си условия за живот в България, без откъсване от семейната среда, които да съответстват на изискванията на европейската общност.
Асоциацията се стреми са поддържа устойчивото фунциониране на изграденият от нея дневен център в гр. София, в който се провежда ежедневно социална интеграция и рехабилитация, трудова, музикална, арттерапия, образование и спорт.
Сред целите на Асоциация “И нас ни има” да съдействува за защита на социалните и граждански права на децата и младежите, страдащи от различни физически и ментални увреждания; да подпомага и създава условия за ефективна социална интеграция на тези деца и младежи; да популяризира проблемите на децата и младежите с физически и ментални увреждания сред обществото и да стимулира държавните органи за създаването на адекватна нормативна база, гарантираща правата им и др.

Източник:
http://specialchildren.all.bg/contacts.html

Асоциация “И нас ни има” е регистрирана през 2004 г. като неправителствена, неполитическа, доброволна организация на родители и настойници на деца и младежи с трайни физически и ментални увреждания.
През май 2007 г. изгради дневен център за млади хора с увреждания в гр. София в предоставено под наем помещение от Столична община. Капацитетът на центъра е 15 души. Персоналът на дневния център се състои от директор, социален педагог, логопед, рехабилитатор, помощник възпитатели и шофьор на микробус.
За всеки млад човек с увреждане, посещаващ дневния център се разработва индивидуална програма, съобразена с уврежданията и възможностите за развитие. Заниманията са както индивидуални, така и групови. Ежедневно се осъществява трудова, арттерапия, музикотерапия, образователни и спортно-рехабилитационни занимания. Трудовата терапия включва занимания по готварство, градинарство, създаване на битови умения и хигиенни навици. Арттерапията включва рисуване, апликиране, моделиране с глина и други. Социалният педагог разработва и провежда групови терапевтични занимания.
Освен ежедневните посещения в дневния център на младежите с увреждания, асоциацията организира ежегодно почивки на море, екскурзии до Витоша, посещения на различни исторически обекти и манастири в България, както и много други културно-масови мероприятия. Освен това в дневния център се предоставят консултации, извършват се изследвания и анализи, изработват се специални учебни и тренировъчни пособия за работа с млади хора с увреждания; организират се благотворителни базари на изделията, изработени с участието на младите хора с увреждания; организират се дни на доброволчеството с цел доброто поддържане на дневен център, социална интеграция и популяризиране проблемите на младежите с увреждания.
Към настоящия момент родителите от Асоциацията са насочили всички усилия за утвърждаването и устойчивото финансиране на Дневния младежки център и неговото бъдещо развитие, тъй като основната му издръжка е от проектно финасиране, фирмени спонсори, фондации, частни дарители и минимални такси от бенефициентите. Необходимата минимална сума за месечна издръжка на центъра (текущи разходи, консумативи, храна, материали, транспорт) е в размер на 8 000 лв.

Избери, за да помогнеш!