Еко проекти


Кампания 2011:
Възстановяване на екопътеката “Поречието на река Девинска” в Родопитe

Сдружение “Проект Родопи”Защитена местност „Поречието на река Девинска” е една от най-новите защитени територии в Родопите, обявена с цел опазване на местообитанията на защитени и редки растителни и животински видове, забележителни скални форми и образувания. Многообразието на теренни форми, дървесната, храстовата и тревната растителност, изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени са създали подходящи условия за съществуването на множество животински видове, част от които са приоритетни за опазване в европейски и световен мащаб.

През 2007 г. защитената местност е разширена, като понастоящем общата й площ възлиза на 136.73 ха и обхваща част от каньона на р. Девинска. Защитена местност „Поречието на река Девинска” се намира в землището на гр. Девин и се стопанисва от Държавно ловно стопанство „Извора”.

От екотуристическа гледна точка най-голям интерес в района представлява каньонът на Девинска река с дълбочина над 900 м, съхранил една от най-добре запазените екосистеми в българските планини. Тук са установени находища на редица защитени, ендемични и реликтни видове.

Целта на Сдружение “Проект Родопи” е да възстанови екопътеката “Поречието на река Девинска” , като това включва реновирането на беседките, пейките, мостовете по маршрута на екопътеката, поставянето на информационни табели и туристическа маркировка.

С проекта Сдружението се стреми да гарантира опазване на биологичното разнообразие в защитена местност “Поречието на река Девинска”, като създаде подходящи условия за развитие на щадящи природата форми на туризъм.

Избери, за да помогнеш!