Социални проекти


Кампания 2011:
„Бъдеще и за мен”

SOS Детски селища БългарияВсички деца трябва да имат пълноценен живот в условия, които запазват достойнството им и улесняват активното им участие в обществото.

Децата с проблеми в развитието са лишени от възможността да общуват с връстниците си, да бъдат самостоятелни и равнопоставени. В резултат на това голяма част от техните възможности и социалните им умения остават недостатъчно развити. В дългосрочен план последиците от такъв подход са трайна социална изолация, неконкурентноспособност на пазара на труда, неумение за справяне с житейски ситуации.

Чрез своите програми и проекти SOS Детски селища България полага трайна грижа за над 750 деца. Немалка част от тях имат сериозни проблеми, водещи до забавяне или изоставане в детското развитие, като: езиково-говорни увреждания, физически увреждания; умствена изостаналост; емоционални или поведенчески проблеми. Това ги определя като деца със специфични обучителни трудности и нарушения на общуването и комуникацията, в резултат на неглижиране на образователните им потребности и на общо неглижиране, вследствие тежката икономическа ситуация.
Децата с проблеми в развитието, за които се грижим, са обект на занимания със специалисти, в зависимост от всеки конкретен случай.

Проектът “Бъдеще за мен” предвижда финансиране на групови и индивидуални дейности, включително консултации с психолози, психотерапевти, специални педагози, логопеди и други детски специалисти, с цел подкрепа и преодоляване на проблеми в детското развитие и подпомагане социалната интеграция на тези деца.

В рамките на проекта ще бъдат обхванати минимум 100 деца, включени в програмите за семейно-ориентирана грижа в SOS детските селища в Трявна и Дрен и SOS младежките домове в София и Велико Търново, както и в програмите по превенция на изоставянето в центровете за семейно консултиране и подкрепа на SOS Детски селища България в София, Радомир, Габрово и Велико Търново.

Според статистиката в България децата с проблеми в развитието са около 10 % от общото детско население, а сред децата от целевата група, с която работим, техният процент е над 30%. Получавайки професионална помощ, те могат да преодолеят дефицитите в развитието си и да получат равни шансове за едно по-добро бъдеще.

Избери, за да помогнеш!