Кампания 2012

РЕЗУЛТАТИ "ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ 2012: ": На тази страница са публикувани резултати за събраните средства по време на дарителската кампания от 2400 служители на Групата Райфайзен и даренията от Райфайзенбанк, които възлизат на 284 398 лв. В дарителската кампания Избери, за да помогнеш 2012 допълнително бяха дарени и средства от външни дарители, чрез превеждани директно по сметките на организациите средства или направени онлайн, както и дарения чрез дарителски SMS-и за всеки един проект. Външните дарения възлизат общо на 28 780 лева. Общата сума за 23-те проекта, включени в дарителската кампания Избери, за да помогнеш 2012 е 313 178 лева

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ
Закупуване на медицинска техника, медицински консумативи, болнични пособия и медикаменти Клиника по детска хематология и онкология УМБАЛ Света Марина – Варна 52 479,00 лв. Отчетените от дарението средства са използвани за закупуване на медицинска апаратура и болнично обзавеждане. Новата апаратура ще даде възможност за провеждане на прецизно дозирана инфузионна антитуморна химиотерапия, диагностика на болестите на дихателните пътища и интензивно лечение на новородени
Лечение и терапия на деца с множество заболявания Фондация "Помощ за благотворителността в България" 42 032,00 лв. Основното заболяване при подпомогнатите 130 деца е Детска церебрална парализа. Децата са получили навременни рехабилитационни процедури и терапии. 17 от тях са получили помощни средства – специализирани проходилки, колички, вертикализатори, пътечка, триколесен велосипед за терапевтични цели, позициониращ матрак, стол за баня, тоалетен стол с колани.
Закупуване на “Респиратор за апаратна вентилация” за нуждите на отделение по “Неонатология” Многопрофилна болница за активно лечение – Хасково 36 677,00 лв. Проведена е открита процедура по закупуване на респиратор и перфузори за неонатология. Към момента тече срока за подписване на договора с доставчик на апаратурата.
Осъществяване на профилактичен скрининг на рака на млечната жлези Център за защита правата в здравеопазването 22 869,00 лв. Осъществени са безплатни профилактични прегледи на жени от 17 общини - Брезник, Годеч, Якоруда, Белово, Чупрене, Джебел, Любимец, Криводол, Борино, Неделино, Златарица, Никола Козлево, Борово, Самуил, Вълчи дол, Аврен и Крушари. Прегледани са 3155 жени.
Българската Коледа Администрация на Президента на Република България 17 404,00 лв. Дарената сума е изразходвана аа рехабилитацията на деца с неврологични заболявания.
Закупуване на Полисомнограф за създаване на Сектор “Медицина на съня и неинвазивна вентилация” Специализирана болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания “Д-р Трейман” – Велико Търново 8 383,00 лв. Дарената сума все още не е усвоена, тъй като набраните средства не са достатъчни за закупуване на апаратурата.
Безплатни прегледи, диагностика, изследвания и лечение за пациенти с бъбречно-каменна болест Сдружение на пациентите с бъбречно-каменна болест 6 831,00 лв. С дарената сума са осъществени прегледи на 123-ма пациенти с бъбречно-каменна болест, от цялата страна.
Превенция на наднормено тегло и гръбначни изкривявания при деца и хора в неравностойно положение Българска асоциация за здраве и фитнес 6 059,00 лв. С дарената сума са изготвени обучителни материали за здравословния начин на живот и ползата от двигателната активност; осъществени са инициативи в Смолян, Доспат, Рудозем и Мадан.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
"Малък семеен дом за деца, изоставени и преживели насилие" – София ФОНДАЦИЯ "АГАПЕДИЯ-БЪЛГАРИЯ" 9 068,00 лв. Дарените средства са изразходвани за ежедневните нужди на децата и за текущи разходи на дома.
Осинови възрастен – домашни грижи за възрастни, болни и самотни хора Каритас България 8 664,00 лв. Чрез набраната сума, мобилните екипи на "Каритас" са предоставили ежедневно здраво и социално обгрижване в домашна среда, на 334 болни и самотни възрастни хора, за период от 3 месеца.
Семейна къща в гр. София за изоставени деца Фондация "За нашите деца" 7 685,00 лв. С дарените средства са покрити разходи за грижата за петте деца, настанени в Семейната къща - храна, санитарни материали, бебешка козметика, медикаменти, режийни разходи, възнаграждения на специалистите, които се грижат за децата.
Дневен център за девойки и младежи с трайни физически и ментални увреждания Асоциация "И нас ни има" 7 003,00 лв. Дарената сума е усвоена за издръжката дейността на дневния център, в три основни пера - транспорт, материали и външни услуги.
"Искам да мога да уча" SOS Детски селища България 6 962,00 лв. Дарената сума е изразходвана за заплащането на месечни такси за посещение на детска ясла и градина; закупуване на материали за обучение; учебни пособия и помагала; допълнителни уроци, логопед, психолог, специален педагог; транспорт и извънкласни занимания на децата.
Подпомагане на Центъра за обществена подкрепа в гр. Добрич Фондация “Х. Степич – Благотворителност за ЦИЕ” 4 708,00 лв. Събраните средства са разпределени за покриване нуждите на Центъра.
"Синя стая Чуй детето", подкрепа и изслушване на деца, пострадали при престъпления Сдружение "Самаряни" - Стара Загора 3 999,00 лв. С дарената сума две стаи са напълно обновени и пригодени за разпит на деца - жертви или свидетели на престъпление.
В подкрепа на децата на военнослужещи от Българската армия, загинали при изпълнение на служебния си дълг Фондация „Деца на Българската армия“ 2 972,00 лв. Постъпилите средства са използвани за изплащане на редовната месечна помощ на 74 деца, за м. януари' 2013 г.
Арт център "Надежда за всички" Сдружение "Общество за всички", с. Дълбок дол, община Троян 2 849,00 лв. Дарението е използвано за закупуването на художествени материали. С изработените картини, икони и керамични изделия е организирана изложба, като са покрити всички разходи по нейното осъществяване.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
КУЛТУРА и ОБРАЗОВАНИЕ
"Вълшебната стая" – стартиране на библиотечни кътове за стимулиране на ранното детско развитие – от 1 до 6 г. Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) 9 118,00 лв. Асоциацията закупи по 140 книжки за библиотеките в Асеновград, Димитровград, Казанлък, Нова Загора, Ботевград, Самоков, Севлиево, Свищов, Лом и Гоце Делчев.
"Спортувам, значи съществувам" Обединен спортен клуб на сляпо-глухите "Вихър" - Варна 3 731,00 лв. Дарението е използвано за закупуване на брайлови шахове, брайлови табли, спортни екипи; организрано е участието на хора със зрителни и допълнителни слухови увреждания в турнири, държавни и европейски първенства.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЕКО ПРОЕКТИ
Рехабилитация на Хотнишката екопътека БАСЕТ (Българска асоциация за селски и екологичен туризъм) 5 663,00 лв. Дарената сума е усвоена за строително-ремонтни дейности, за укрепване на екопътеката, вследствие на което осезаемо се е увеличил туристическият поток.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ПРОЕКТИ ПО ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА
Закупуване на ехокардиограф за нуждите на Медицински център I ЕООД, гр.Бургас Медицински център I Бургас ЕООД 12 271,00 лв. Ехокардиографът е закупен и вече активно се използва в медицинския център.
Подпомагане дом за деца с умствена изостаналост с.Михалци, общ. Павликени Комплекс за социални услуги, гр Павликени 1 772,00 лв. С дарените средства е закупено гориво за отопление.
Изграждане на сензорна стая в Дневен Център за деца с увреждания - Свищов Общинска служба "Социални дейности" гр.Свищов, Дневен център за деца с увреждания - Свищов 1 010,00 лв. С дарената сума е изградена сензорна стая за децата с увреждания.