Кампания 2011

РЕЗУЛТАТИ "ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ 2011": На тази страница са публикувани резултати за събраните средства по време на дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" 2011, като посочените данни са към началото на месец януари 2012 г. Събрани са общо 387 102,00 лева от Райфайзенбанк и нейните служители, от външни лица, направили дарение с превод по банкова сметка на организациите и чрез изпращане на дарителски SMS. 31 367,00 лева от посочената сума са дарени по проектите, които служителите на Райфайзенбанк имаха възможността да предложат по време на кампанията и които първоначално не бяха включени в основния списък с инициативи. Тези проекти бяха включени в категорията Проекти по лична инициатива.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЗДРАВНИ ПРОЕКТИ
Закупуване на респиратор за детска сърдечна реанимация Клиника по детски болести и детска кардиология към Националната кардиологична болница 88 831,00 лв. Открита е процедура по ЗОП за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на респиратори и пациентни монитори. Закупено е допълнително оборудване за нуждите на детска сърдечна реанимация.
Закупуване на лапароскоп за Детска коремна хирургия Университетска многопрофилна болница за активно лечение на спешна медицина “Н. И. Пирогов” ЕАД 70 204,00 лв. Направена е поръчка за закупуване на лапароскоп за детска хирургия и е закупен анастезиологичен апарат за детска операционна.
Лечение на деца със заболявания на централната нервна система, ендокринни, генетични, психични и други болести Фондация “Помощ за благотворителността в България” 69 148,00 лв. С усвоената сума към 1 септември са подкрепени 94 деца, които са получили навременни рехабилитационни процедури и терапии. 4 от децата са получили подкрепа за осигуряване на помощни средства – специализирана проходилка, количка, вертикализатор и пътечка.
Осъществяване на профилактичен скрининг на щитовидната и млечната жлеза Център за защита правата в здравеопазването, с председател Теодора Захариева 26 867,00 лв. В рамките на проекта са проведени кампании за профилактични прегледи за рак на млечната жлеза в шест общини. 1240 жени са преминали клинични прегледи и ехография.
Българската Коледа АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА 10 853,00 лв. Събраните средства от Райфайзенбанк, служителите на банката и външните дарители са разпределени за подпомагане на деца, нуждаещи се от лечение.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ
„Бъдеще и за мен” SOS Детски селища България 22 334,00 лв. Набраната сума е изразходвана за покриване на разходи по групови и индивидуални дейности (вкл. консултации със специалисти в различни области), които имат за цел подкрепа и преодоляване на проблеми в детското развитие.
Програма “Домашни грижи за възрастни болни и самотни хора” Сдружение Каритас 10 785,00 лв. Средствата направиха възможно предоставянето на домашна грижа, според индивидуалните потребности и нужди, на общо 1 003 възрастни хора още през първите три месеца на годината.
"Изграждане на защитено пространство за деца и жени, преживели насилие" Фондация П.У.Л.С. 8 116,00 лв. Със средствата от кампанията се финансира дейността на Фондацията по осигуряването на защитено пространство за жени и деца, които са преживели насилие.
Подпомагане на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост и защитени жилища, гр. Батак Дом за възрастни хора с умствена изостаналост и защитени жилища, гр. Батак 7 440,00 лв. Събраните средства са използвани за финансово подпомагане за обзавеждане на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, като са закупени 40 бр. комплекти гардероб и нощно шкафче.
Подпомагане на Центъра за обществена подкрепа в гр. Добрич Фондация “Х. Степич – Благотворителност за ЦИЕ” 4 064,00 лв. Събраните средства са разпределени за покриване нуждите на Центъра.
Мултидисциплинарна грижа за хора с трайни физически увреждания в мобилен Център за социална рехабилитация Фондация „Светлина за живот” 3 861,00 лв. Със събраните средства e подпомогнато успешното изпълнение на проекта на Фондацията, който разширява социалните възможности на участниците с трайни увреждания и ги подпомага да отключат потенциала и използват силните си страни.
Проект Дневен младежки център "16+" Сдружение “Деца и юноши” 3 815,00 лв. Със събраните средства от кампанията е подпомогнато реализирането на проекта на Дневен младежки център «16+». От началото на годината Центърът е работил с общо 134 младежи, които са получили социално-психологически консултации и обучение в основни житейски умения и справяне в конфликтни ситуации.
Семеен комплект за онлайн безопасност Национален център за безопасен интернет, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” 2 387,00 лв. Събраната сума е изразходвана за покриване на част от разходите по отпечатването на 2000 семейни комплекта за онлайн безопасност.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
КУЛТУРА и ОБРАЗОВАНИЕ
Издаване на електронна книга за хора с нарушено зрение Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928” 10 212,00 лв. Събраните средства са усвоени за изработка на 405 заглавия, които ще се четат от близо 800 слепи и слабовиждащи хора, чрез говореща програма и персонален компютър.
“Осинови книга” Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" 6 484,00 лв. Събарните средства са използвани за закупуването на материали необходими за реставрация, консервация и съхранение на книги и ръкописи.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ЕКО ПРОЕКТИ
Възстановяване на екопътеката “Поречието на река Девинска” в Родопитe Сдружение “Проект Родопи” 10 334,00 лв. Със средствата от кампанията е маркирана 5-километрова екопътека, ремонтиран е заслон Калето и подстъпа до него, ремонтирани са пейки, маси и беседки, както и 3 моста и 2 висящи пътеки; поставени са табла с информация за биологичното разнообразие в района.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАТОР СЪБРАНИ СРЕДСТВА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ОТЧЕТ
ПРОЕКТИ ПО ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА
Лечение на деца с хематологични и онкологични заболявания УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Варна Клиника по детска хематология и онкология 19 808,00 лв. С получената финансова помощ е закупена мониторна система за децата, нуждаещи се от лечение и наблюдение в Интензивно отделение на Клиниката по детска хематология и онкология.
Превенция на ретинопатията на новородени деца - да довършим започнатото Сдружение с дейност в частна полза "Лайънс клуб сексагинта приста 2006" 5 752,00 лв. Събраните средства не са достатъчни за закупуване на необходимия апарат за извършване на скринингови прегледи за Ретинопатия при недоносени деца. Набирането на средства продължава!
"Нека продължим да помагаме на тези, които не могат да си помогнат сами" Дневен център за Деца с увреждания - Асеновград 2 857,00 лв. Събраните средства са вложени в изграждането на специализирана детска площадка за деца с увреждания в детския център.
За децата в Смолян - плуване за здраве Спортен клуб по плуване-Смолян 1 615,00 лв. Усвоената сума е изразходавана за подобряване на условията и поддържане на постоянно топла вода в училището чрез изграждане на система за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна.
Фонд „Добродетел” Фондация „Атанас Буров” 1 135,00 лв. Чрез усвоената сума е отпусната еднократна финансова помощ на 5 ученика от професионални гимназии по икономика и 6 студенти от икономически университети, които са кандидатсвали към Фонд «Добродетел» и отговарят на условията за отпускане на помощ.
Защитено жилище ЗАЕДНО Фондация Защитено Жилище ЗАЕДНО 200,00 лв. Със събраните средства в размер на 200 лв. е заплатено част от обучението по английски език на един младеж от Защитеното жилище.