Критерии за избор

Райфайзенбанк прилага следните критерии при избор на проекти, които да бъдат включени в дарителската кампания "ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ":

  • Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: Здравеопазване, Социална сфера, Култура и образование, Опазване на околната среда
  • Висока обществена значимост и устойчивост на проекта
  • Проектът да цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства
  • Проектът трябва да отговаря на Принципите за подкрепа на проекти, спонсорства и дарения, постъпили в Райфайзенбанк (България) ЕАД и дъщерните й дружества, както и на изискванията, заложени във вътрешните групови процедури. За повече информация https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/korporativna-socialna-otgovornost/principi/

  • Проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТ'2018 г.:
  • Здравеопазване - майчино и  детско здраве; превенция на хроничните незаразни болести
  • Социална сфера - подкрепа за деца и възрастни от високорискови социални групи
  • Култура и Образование - реставрация и консервация на паметници на културата; опазване на българските традиции; интегриране на уязвимите групи и равен достъп до образование
  • Екология - опазване и поддържане на екосистемите

За да предложите проект за включване в дарителската кампания "Избери, за да помогнеш" 2018, моля да попълните и изпратите до 1 август 2018 г. на посочения имейл за контакт следната Форма за кандидатстване